Trivsel- och ordningsregler


För att vi ska få ett trevligt boende finns en del saker som vi inom Bostadsrättsföreningen Focken bör tänka på. Focken Sept-15 Oddner-6642-3Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger vi och förvaltar husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.

Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening.


 1. Bostasrättshavare skall vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som föreningens egendom i övrigt. Detta gäller även bostadsrättshavarens familj, gäster och ev boende.
 2. Om det i lägenheten uppstår sådan skada, att avhjälpandet inte kan uppskjutas, t.ex. vattenläckage eller stopp i avlopp, skall bostadsrättshavaren omedelbart åtgärda skadan och därefter uderrätta styrelsen. Ansvarsförmedling mellan förening och bostadsrättshavaren framgår av föreningens stadgar och övriga lagrum.
 3. I lägenheten får inte förekomma sådana aktiviteter som kan störa övriga bostadsrättshavare. Yrkes- eller affärsverksamhet får inte bedrivas utan styrelsens medgivande.
 4. Mellan kl. 22.00 fram till 07.00 får ljudnivån i lägenheterna inte störa de kringboende. Det kan gälla musik, maskintvätt, dammsugning etc. Visa hänsyn!
 5. Källsortering skall ske enligt anvisningar. Allt övrigt avfall skall borttransporteras av bostadsrättshavaren. Inget avfall får lämnas utanför tunnorna.
 6. Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår p.g.a. att ett förnster eller en dörr lämnats öppen.
 7. Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar, för oljud eller skadar lägenheten.
 8. Dörrmattor och andra lösa föremål får inte finnas utanför entrédörr eller i trapphall med hänsyn till städning och av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmenär ej avsedda som förvaringsutrymmen.
 9. Utomhusantenn (parabol) får ej uppsättas utan styrelsens medgivande.
 10. Inglasning av balkonger får endast ske efter styrelsens godkännande.
 11. Markis får endast uppsättas om de beträffande färg, form godkänts av styrelsen och montage sker fackmannamässigt.
 12. Staket till uteplatser får ej uppsättas utan styrelsens godkännande.
 13. Balkonglådor får sättas upp så länge de sitter på insidan av balkongen.
 14. Piskning av möbler, mattor, säng- eller gångkläder får ej utövas på balkonger, i entréer eller trappor.
 15. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hisshallar eller trappuppgångar får ej ske utan styrelsens medgivande. Inte heller fåraverkan göras i fasaden och balkonggolvet genom borrning.
 16. Bostadsrättshavare skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen angående sophus, cykelparkering, garage etc.
 17. Cyklar får endast parkeras i cykelställ på gården, i cykelgarage eller annan anvisad plats i garaget. Särskilda platser för parkering i garaget av mopeder och motorcyklar kan hyras efter hänvändelse till styrelsen.
 18. I garaget får inte annat än motorfordon förvaras.
 19. Lägenhet får inte hyras ut i andra hand utan styrelsens godkännande.
 20. Matning av fåglar får inte ske inom fastigheten.
 21. Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen såsom garage, trappuppgångar mm.
 22. Ovanstående regler skall iakttagas av bostadsrättshavarens familj och gäster, eller ev hyresgäster.
 23. Grillning får endast ske med gas- eller elgrill. Dock skall största hänsyn visas mot övriga boende.
 24. Hantering/Förvaring av gasoltub


  Dessa ordningsregler gäller tills de av styrelsen revideras alltefter behov, som komplement till stadgar och ev. övrigt förekommande ordningsföreskrifter, se punkt 16.
  Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Focken